Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật (KHKT) tỉnh thái bình (vustathaibinh.vn)

Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật (KHKT) tỉnh thái bình là một trong những đơn vị có quá trình hình thành và phát triển với nhiều bề dày thành tích. Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường cũng đã từng có cơ hội được cập nhật và học hỏi những kiến thức mang tính chất đột phá về quy trình phát triển nhân sự tổ chức cơ quan.

Sứ mệnh của Hội khoa học kĩ thuật (KHKT) tỉnh Thái Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Thái Bình. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết.

Mục đích: Phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

KHKT Thái Bình

Liên hiệp Hội Thái Bình có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu, tài sản riêng.

Chức năng của liên hiệp các hội KHKT tỉnh thái bình

– Tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ đang làm việc tại Thái Bình, trí thức là con em người Thái Bình đang sống và công tác trên mọi miền tổ quốc và nước ngoài, trí thức trong nước và trí thức người nước ngoài tham gia đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh và phát triển. Động viên, phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

– Làm đầu mối liên kết giữa các Hội thành viên với nhau, với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội.

– Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội thành viên và trí thức khoa học công nghệ Thái Bình.

– Có thể liên kết với các tổ chức, đơn vị liên quan hoặc không liên quan để trao đổi, chia sẻ về các kiến thức liên quan đến khoa học kĩ thuật. Đây là một trong những vai trò được Nhà thuốc Tâm Minh Đường đánh giá rất cao về tính ứng dụng vì đó cũng là một tiền đề để nhà thuốc phát triển các công nghệ khoa học kĩ thuật trong việc chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh lý thoát vị đĩa đệmthoái hóa cột sốngthoái hóa đốt sống cổgai cột sốngđau thần kinh tọađau lưng, đau vai gáy, viêm khớpthoái hóa khớpđau nhức xương khớpyếu sinh lýrối loạn cương dươngxuất tinh sớm,… của mình.

Liên hiệp Hội Thái Bình có các nhiệm vụ chính sau:

Liên hiệp hội tỉnh Thái Bình có những nhiệm vụ chính sau đây:

 1. Củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động các hội thành viên, các tổ chức khoa học công nghệ trong hệ thống của Liên hiệp hội..
 2. Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo.
 3. Chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cỏc sở, ngành những vấn đề quan trọng về đường lối, chính sách, chủ trương xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, gióa dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.
 4. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát triển khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước. Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, cho hội viên và mọi tầng lớp lao động xã hội trong tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quan vào khoa học và công nghệ.
 5. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác hội cho các cán bộ tham gia công tác hội; đội ngũ trí thức và hội viên.
 6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
 7. Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân
 8. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình , kế hoạch, các chủ trương chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cỏc sở ngành về phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường củng cố an ninh – quốc phòng; Tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng của tỉnh, ngành và UBND cỏc huyện, thành phố.
 9. Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cỏc sở, ngành.
 10. Tăng cường hợp tác quốc tế, vận động trí thức khoa học công nghệ người Việt nam ở nước ngoài, trí thức nước ngoài đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.
 11. Vận động trí thức là con em của quê hương Thái Bình hiện đang công tác và sinh sống trên mọi miền của tổ quốc và đang sinh sống ở nước ngoài, tham gia góp phần xây dựng quê hương (thông qua hỗ trợ, hợp tác… giữa Liên hiệp hội với các hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức khoa học, theo quy định của pháp luật).
 12. Là cơ quan Thường trực Tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ Thái Bình(2năm/lần), Giải thưởng Khoa học công nghệ Lê Quý Đôn(5năm/lần), cơ quan Thường trực Quỹ hỗ trợ Sáng tạo khoa học công nghệ Lê Quý Đôn…
 13. Phối hợp với các thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, khối liên minh công- nông- trí dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Mục tiêu của liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật (KHKT) tỉnh thái bình

Thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành TW khóa X”về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 27- NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. “. Chỉ thị 42- CT/TW, ngày 19/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất l­ượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc”. Là tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội Thái Bình bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện những mục tiêu cơ bản sau :

Một là: Tập trung xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình vững mạnh về mọi mặt. Đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh và vận động trí thức là ng­ười Thái Bình ở tỉnh ngoài, kể cả trí thức ngư­ời Thái Bình ở nư­ớc ngoài, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tỉnh và thực hiện sự nghiệp công nhiệp hóa hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 27- NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành TW khóa X”về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” “. Chỉ thị 42- CT/TW, ngày 19/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất l­ượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII đề ra, góp phần củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức d­ưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hai là: Củng cố xây dựng Đảng đoàn Liên hiệp hội thật sự vững mạnh, là nòng cốt trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tới các hội thành viên và đội ngũ trí thức.

Ba là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức. Xây dựng đội ngũ trí thức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; tích cực chống những biểu hiện không lành mạnh trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội mà nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra trong từng giai đoạn.

Bốn là: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định của pháp luật. Chủ động tập hợp, chủ động đề xuất, cung cấp thông tin, luận cứ, cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định các chủ trư­ơng, đ­ường lối, chính sách củaTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa…

Năm là: Là thành viên của Mặt trận tổ quốc, Liên hiệp hội phấn đấu là cầu nối vững chắc giữa lực lượng trí thức với các cơ quan Đảng, Nhà n­ước, với các đoàn thể chính trị – xã hội… trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trí thức trong hoạt động khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều công sức, trí tuệ cho quê hương đất nước, cho xã hội.

Sáu là: Là nhân tố tích cực trong việc thực hiện xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; lĩnh vực bảo vệ môi trư­ờng, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phát hiện, giúp đỡ, cổ vũ, động viên, bồi d­ưỡng tài năng sáng tạo trong nhân dân và trong lực l­ượng trí thức khoa học

Danh sách Hội thành viên liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật tỉnh thái bình

 1. Tên hội thành viên
 2. Hội Y dược học
 3. Hội Cầu đường
 4. Hội Luật gia
 5. Hội Xây dựng
 6. Hội Làm vườn
 7. Hội Đông Y
 8. TT Khảo nghiệm Khuyến nông
 9. Hội Kế hoạch hóa gia đình
 10. Hội Chăn nuôi thú y
 11. Hội Kiến trúc sư
 12. Hội Điều dưỡng
 13. Hội Sinh vật cảnh
 14. Hiệp hội vận tải ô tô
 15. TT Dưỡng sinh Bằng NLSH và DC
 16. Hội Y tế công cộng
 17. Hội Tâm năng dưỡng sinh – Phục hồi sức khỏe
 18. Hội Nghề cá
 19. Trường TC Nghề tư thục Việt Đức
 20. Hội KHKT Phát triển trang trại
 21. Chi Hội KHKT Cty CP Gạch ốp lát Thái Bình
 22. Hội Vận tải thủyTrung tâm Tư vấn, Ứng dụng Phát triển Khoa học nông nghiệp và Môi trường Thái Bình
  Trung tâm Trí Việt